SintAnna

De moeder van de heilige maagd Maria.

De naam Anna komt uit het Grieks en is afgeleid uit het Hebreeuws van de naam Hanna. De naam betekent lieflijke, genadige.

Anna was de vrouw van Joachim, een oudere priester. Haar huwelijk met Joachim bleef kinderloos omdat de laatste onvruchtbaar was; Joachim schaamde zich daarover. Zij hadden vaak tot God gebeden om kinderen te krijgen. Onvruchtbare koppels werden destijds afgekeurd en bespot. Men dacht dat het een straf was. Hun gebed werd echter wel gehoord.

Toen Joachim op zekere dag alleen op het veld was, verscheen hem een engel, omgeven door verblindend licht. Hij was bang bij dit visioen, maar de engel vroeg hem geen angst te hebben en zei: ik, de engel des Heren, ben gezonden om u te verkondigen dat uw gebeden worden verhoord. Aldus zal uw vrouw Anna u een dochter baren en u zult haar Maria noemen. Maria zal later de Zoon van de Allerhoogste voortbrengen, Wiens naam Jezus zal zijn, de verlosser van alle volken. Dit zal u een teken zijn: Als u bij de gouden poort van Jeruzalem komt zal daar uw vrouw Anna u tegemoet komen. Met deze woorden verliet de engel Joachim.

Anna en Joachim deelden hun vreugde over het zojuist door hen aanschouwde visioen en over de zekerheid dat zij een nakomeling zouden krijgen. Zij baden tot God en bedankten hem. En Anna werd zwanger en baarden een meisje en zij noemde haar Maria.

Sinds de zesde eeuw wordt de Heilige Anna in het oosten vereerd, haar feestdag is daar op 25 juli. Bij ons in het westen wordt zij sinds de zevende eeuw vereerd. Omdat er op 25 juli Jacobus wordt gevierd, is haar feestdag hier vastgesteld op 26 juli (in 1584). In het noordoostelijke deel van Jeruzalem staat de St. Annakerk. Volgens de overlevering is op de plek van de St Annakerk Maria geboren. De kerk werd gebouwd door de kruisvaders in 1142, Toen de kruisvaders werden verdreven veranderde men de kerk in een moskee.

De heilige Anna is de patroonheilige van onvruchtbare- en zwangere vrouwen, mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers.

 

Voor meer informatie klik op onderstaande link: www.marypages.com/AnnaNL.htm